ВІДТОПОНІМНІ ПРІЗВИЩА БОЛГАР ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-0613.2019.23.183119

Ключові слова:

ареальна антропоніміка, відтопонімні прізвища, ойконім, болгарські переселенці

Анотація

У статті досліджуються прізвища болгарських поселенців Півдня України, вмотивовані топонімами. Відтопонімні прізвища болгарських переселенців спроможні дати важливу інформацію про напрями та інтенсивність давніх міграційних процесів людності в Болгарії, про етногенез українських болгар. Таких прізвищ серед болгар досліджуваного регіону трохи більше 3 % загальної кількості. Серед них є субстантивні та ад’єктивні утворення з суфіксами -ли, -лия, -лиев, -ський, -цький, -ов, -єць, -ян, -ар, -жи. Вони засвідчують місцеві імена Східної Болгарії, утворені від ойконімів, які в Болгарії зосереджені на Південному Сході та на Півночі.

Посилання

Vizirov O. V. Katarzhyno (Znam"yanka): istoriya, suchasnist', tradytsiyna kul'tura. Narysy. Odesa: Simeks-print, 2018. 636 p.

Voynykova A. Selyshcha s bъlharsko naselenye v Yuhozapadnyya Budzhak. Onomastyka. Toponymyya. Hruponymyya. Velyko Tyrnovo: YK „Znak’94”, 2008. 302 p.

Hamza V. I. Ternivka. Istoryko-etnohrafichnyy narys. Mykolayiv: „Ilion”, 2013. 530 p.

Hrek Y. F. Kuporan-Rovnoe: ystoryya, kul'tura, lyud bolharskoho sela v Budzhake. Yzmayl: Yrbys, 2018. 462 p.

Dymytrova L, Zarev K. Turyya. Yzdatelstvo na Otechestvenyya fron, Sofyya, 1973. 82 p.

Yvanchev Sv. Antroponymycheskye zony v Bolharyy // Materyaly ХI Mezhdunarodnoho onomastycheskoho konhressa (Sofyya, 28.VI – 4.VII. 1972). Sofyya, 1974. P. 411–425.

Ylchev St. Rechnyk na lychnyte y famylnyte ymena na bъlharyte. Sofyya: BAN, 1969. 628 p.

Kalmakan N. A. Malobuyalykskye hreky. 200 let na Odessshchyne. T.3. Odessa: Atlant, 2013. 336 p.

Kolesnyk V. A. Evhenovka (Arsa). Onomastyka. Hovor. Slovar'. Odessa: Hermes, 2001. 228 p.

Kolesnyk V. O. Do pytannya pro genezu chyyshiys'kykh hovirok // Slov’yans'kyy zbirnyk. Vyp. 22. Odesa, FOP „OLEDAT TEC”, 2018. P. 7–17.

Kondov V. Ezykъt na bъlharyte na Pusto pladne: v Rusyya, SSSR, Ukrayna y Moldova. Ystoryya y sъvremenno sъstoyanye. (Klasyfykatsyya, byblyohrafyya, karty, snymky, tekstove). Taraklyya, 2018.290 p.

Kubyakyn V. V. Sochynenye na zadannuyu temu yly Otkuda est' poshlo mestechko Tarutyno v Budzhake. Artsyz: FOP Petrov O.S., 2014. 646 p.

Hrek Y. Hyul'myan-Dyul'myan-Yarovoe (Ocherk ystoryy bolharskoho sela v Bessarabyy). Kyshynev, „SSB”, 2006. 264 p.

Parzulova M. Krymskyte bъlhary (etnos, ezyk, etnonymyya, onomastyka, prosopohrafyy). Odesa: Druk, 2007. 274 p.

Skal'kovskyj A. Pervoe trydtsatyletye ystoryy horoda Odessy. 1795–1823. Odessa, 1837. 296 p.

Chuchka P. Prizvyshcha zakarpat·s'kykh ukrayintsiv: Istoryko-etymolohichnyy slovnyk. L'viv: Svit, 2005. 704 p.

Shabashov A.V. y dr. Chyyshyya: ocherky ystoryy y etnohrafyy bolharskoho sela Horodnee v Bessarabyi. Odessa: Astroprynt, 2003. 792 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ