Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі культури слов’ян.

Періодичність публікації

Щорічно

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Вимоги до публікації

Рубрика Авторам:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У CЛОВЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК

 1. „Слов’янський збірник” заснований у 1996 р. професором, доктором філологічних наук, видатним сербокроатистом Аделаїдою Костянтинівною Смольською. Вийшло друком 18 номерів наукового збірника. Основна тематика: дослідження питань палеославістики, сучасної та історичної філологічної славістики. Мови видання –  українська, російська, англійська, польська, болгарська, сербська. Періодичність: 1 раз на рік.
 2. У збірнику публікуються результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112). Спеціальності ДАК: 10. Філологічні науки. 10.02.00 – мовознавство: 10.02.01 – українська мова; 10.02.02. – російська мова; 10.02.03 – слов’янські мови; 10.02.06 – перекладознавство; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.01. 00 – літературознавство: 10.01.03 – література слов’янських народів; 10. 01. 05 – порівняльне літературознавство; 10.01.07 – фольклористика.
 3. Статті до редколегії „Слов’янського збірника” подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № №7-05/1. Структура статті: 1.1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 1.2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених питань; 1.3. формулювання мети статті (постановка завдань); 1.4. виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 1.5. висновки з проведеного дослідження, а також перспективи подальших розробок.
 4. Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях. Автори несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та іншої інформації, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.
 5. Відомості про джерела розташовуються в алфавітному порядку й мають бути оформлені у відповідності з ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).

  Деякі приклади:

  Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи  у Наддніпрянській Україні. 1870-ті – 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с. 

  Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.

  Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

  Світ: всеукр. тижн. / засн.: Мін-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України. 1997, квітень  –       . Київ. Щотиж.  1997, № 1–5

  Старовойт С.  В. Видавнича діяльність  Національної академії наук України у  1918–1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

  Яцків Я.  С., Радченко А.  І. Про ефективність видання наукових  журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62–67.

  Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ,  2007.  URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).

 6. Послідовність друкування окремих складових наукової статті
  6.1. На початку статті (в лівому верхньому кутку): УДК (перший рядок), ініціали, прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора; б) Назва статті (великими літерами; рівняння по центру). 
  6.2. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) мовою оригіналу (близько 50 слів) та ключові слова – 4-8 слів (мовою оригіналу).
  6.3. Текст статті (основні обов’язкові складові статті див. п.1).
  6.4. Список використаної літератури (не менше 8 позицій), що наводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор. Список літератури до публікації подавати у такій послідовності: 1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком „Список використаної  літератури” чи „Список використаних джерел” чи „Список використаних джерел та літератури”. Лапки в тексті застосовувати лише німецькі (або звичайні) у такому варіанті: „…”

Відомості про джерела розташовуються в алфавітному порядку й мають бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Библиографическая запись. Библиографическое описание” (кегль 11). Див. зразки оформлення http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

     Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Не робити посторінкових посилань. 6.5. Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Структура резюме англійською мовою повторює структуру  статті та містить: - предмет, тема, мета (Purpose); - метод чи методологія проведення роботи (Methodology); - результат роботи (Finding); - галузь застосування результатів (Practical value); - висновки (Results), Ключові слова (Key words).  Увага! Стаття може бути повернена на доопрацювання, якщо автор надав неякісний англійський переклад. 

          6.6. До статті також додається перелік використаних джерел латиницею (References) – переклад списку літератури англійською мовою, або його транслітерація. Транслітерувати інформацію потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“ або вимогам системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерарацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Російської мови – на сайті http://translit.ru/ (Обрати стандарт: BGN). Мови, які пишуться латиницею, траслітерувати не потрібно.

7. Відомості про автора у заявці: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково. Листування – тільки електронною поштою. Автори дають згоду на публікацію, збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань й не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

8. Рецензування і перевірка матеріалів. Статі проходять оцінку відповідності науковому профілю збірника. Також публікації проходять перевірку її відповідності вимогам ДАК й оформленню. Наукові статті рецензуються членами редакційної колегії і рецензентами, які запрошуються головним редактором.

Увага!  Редколегія залишає за собою право відбирати й редагувати статті, а також не мотивувати відмову від рекомендації до друку. 

9. Наукові статті іноземних авторів та одноосібні наукові статті докторів наук приймаються безкоштовно за умови їх відповідності профілю журналу, вимогам ДАК та надсилання електронного варіанта збірника.

10. Аспіранти, пошукувачі або випускники аспірантури без наукового ступеня разом із текстом статті мають подати коротку рецензію з рекомендацією до друку від наукового керівника.

11. Електронні копії „Слов’янського збірника” розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, а реферативні матеріали – в Українському реферативному журналі „Джерело”.

 

ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ ДО  CЛОВЯНСЬКОГО ЗБІРНИКА ”

      До редакції збірника надсилаються: 1) заявка з відомостями про автора; 2) наукова стаття; 3) рецензія (крім авторів з науковими ступенями кандидатів і докторів наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою установи; 4) копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку). Витрати за опублікування наукової статті у збірнику та його друк складають 40 грн. за сторінку. Автори, що бажають мати друкований варіант збірника, можуть безпосередньо звернутися до редакції або оплатити його розсилку.

      Після отримання та розгляду редколегією наукової статті автору надсилається одне з повідомлень на електронну пошту:

стаття рекомендується до друку;

статтю необхідно доробити у відповідності до зауважень рецензента; стаття не рекомендується до друку.

        У всіх випадках матеріали автору не повертаються.

Члени редакційної ради

Доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Н. Ф. Баландіна

Доктор філологічних наук, професор кафедри слов'янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка

Васильєва Л. П. 

Доктор філологічних наук, професор, голова  Міжнародного славістичного центру  при філологічному факультеті Белградського університету (Республіка Сербія)

Драгана Мршевич-Радович

Доктор філологічних наук, професор кафедри болгарської мови та літератури Бургаського університету «Проф. д-р Асен Златаров» (Республіка Болгарія)

Маріяна Хрістова Парзулова

Доктор філологічних наук, професор кафедри слов'янської філології Херсонського державного університету

Н. П. Тропіна

Доктор філологічних наук, професор кафедри польської філології Жешівського університету (Республіка Польща)

Зофья Чапіга

Доктор філологічних наук, професор кафедри слов'янської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Т. О. Черниш

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови Волгоградського державного соціально-педагогічного університету (Росія)

М. Ф. Шацька

Члени редколегії

Головний редактор:

Доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства ОНУ імені І. І. Мечникова

Олена Андріївна Войцева

 

Заступники головного редактора: 

 •  Кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства ОНУ імені І. І. Мечникова Галина Юріївна Касім 
 •  Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської грамматики ОНУ імені І. І. Мечникова Олена Анатоліївна Лимаренко 

Доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри граматики англійської мови ОНУ імені І. І. Мечникова 

О. Ю. Карпенко

Доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри української мови ОНУ імені І. І. Мечникова

 Т. Ю. Ковалевська

Доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри болгарської філології ОНУ імені І. І. Мечникова 

В. О. Колесник

Доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри прикладної лінгвістики  ОНУ імені І. І. Мечникова 

Н. В. Кондратенко

Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова 

Н. П. Малютіна

Доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства ОНУ імені І. І. Мечникова 

О. В. Яковлєва 

Про кафедру загального та слов'янського мовознавства

Див. профіль кафедри: 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/philolog/genlang

 

Історія журналу

 • Науковий журнал "Слов'янський збірник" (ISSN 2413-0613 - друкована версія) засновано 1996 року в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. 
 • Свідоцтво про реєстрацію в Державному комітеті телебачення та радіомовлення України КВ № 8929 від 05.07.2014 р. 
 • Збірник внесено до Преліку наукових фахових видань України: № 820, додаток 12 від 11.07.2016 р. 
 • Електронні копії "Слов'янського збірника" розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky), а реферативні матеріали вміщено в українському реферативному журналі "Джерело"
 • До складу редколегії збірника входять відомі науковці України, Білорусії, Росії, Польщі, Болгарії, Сербії. Засновником і першим головним редактором "Слов'янського збірника" була професор, доктор філологічних наук Аделаїда Костянтинівна Смольська. Сьогодні редактором є доктор філологічних наук, професор О. А. Войцева. 
 •  Окрім статей українською мовою, приймаємо до друку статті англійською та слов'янськими мовами. Всі статті, які надходять до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування для об'єктивної оцінки змісту наукової статті, визначення ії відповідності тематиці і вимогам журналу.