Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • "Слов’янський збірник" заснований у 1996 р. професором, доктором філологічних наук, видатним сербокроатистом Аделаїдою Костянтинівною Смольською.
  •  Вийшло друком 18 номерів наукового збірника. 
  • Основна тематика: дослідження питань палеославістики, сучасної та історичної філологічної славістики.
  •  Мови видання –  українська, російська, англійська, польська, болгарська, сербська. 
  • Періодичність: 1 раз на рік.
 • У збірнику публікуються результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112). Спеціальності ДАК: 10. Філологічні науки. 10.02.00 – мовознавство: 10.02.01 – українська мова; 10.02.02. – російська мова; 10.02.03 – слов’янські мови; 10.02.06 – перекладознавство; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.01. 00 – літературознавство: 10.01.03 – література слов’янських народів; 10. 01. 05 – порівняльне літературознавство; 10.01.07 – фольклористика.
 • Статті до редколегії „Слов’янського збірника” подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № №7-05/1. Структура статті: 1.1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 1.2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених питань; 1.3. формулювання мети статті (постановка завднь); 1.4. виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 1.5. висновки з проведеного дослідження, а також перспективи подальших розробок.
 • Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях. Автори несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та іншої інформації, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.
 • Оформлення рукопису та послідовність розташування обов’язкових складових статті, згідно ДСТУ 7152:2010 „Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках” та відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних.  Стаття надсилається за електронною адресою редакції: movoznavstvo98@gmail.com; редактор Word, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу – 20 мм, вгорі – 20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів.  Сторінки не нумеруються. 
  Один примірник на паперовому носії надається до редакції головному редакторові проф. О. А. Войцевій. 
  Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць і підписів до них, анотацій, списку літератури) – 8-10 сторінок друкованого тексту, рецензій – до 2 сторінок, коротких повідомлень – до 1, 5 – 2 сторінок.
 • Послідовність друкування окремих складових наукової статті
  6.1. На початку статті (в лівому верхньому кутку): УДК (перший рядок), ініціали, прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора; б) Назва статті (великими літерами; рівняння по центру). 
  6.2. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) мовою оригіналу (близько 50 слів) та ключові слова – 4-8 слів (мовою оригіналу).
  6.3. Текст статті (основні обов’язкові складові статті див. п.1).
  6.4. Список використаної літератури (не менше 8 позицій), що наводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор. Список літератури до публікації подавати у такій послідовності: 1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком „Список використаної  літератури” чи „Список використаних джерел” чи „Список використаних джерел та літератури”. Лапки в тексті застосовувати лише німецькі (або звичайні) у такому варіанті: „…”

  Відомості про джерела розташовуються в алфавітному порядку й мають бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Библиографическая запись. Библиографическое описание” (кегль 11). Див. зразки оформлення http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

       Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Не робити посторінкових посилань. 6.5. Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Структура резюме англійською мовою повторює структуру  статті та містить: - предмет, тема, мета (Purpose); - метод чи методологія проведення роботи (Methodology); - результат роботи (Finding); - галузь застосування результатів (Practical value); - висновки (Results), Ключові слова (Key words).  Увага! Стаття може бути повернена на доопрацювання, якщо автор надав неякісний англійський переклад. 

            6.6. До статті також додається перелік використаних джерел латиницею (References) – переклад списку літератури англійською мовою, або його транслітерація. Транслітерувати інформацію потрібно згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“ або вимогам системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерарацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Російської мови – на сайті http://translit.ru/ (Обрати стандарт: BGN). Мови, які пишуться латиницею, траслітерувати не потрібно.

 • Відомості про автора у заявці: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково. Листування – тільки електронною поштою. Автори дають згоду на публікацію, збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань й не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.
 • Рецензування і перевірка матеріалів. Статі проходять оцінку відповідності науковому профілю збірника. Також публікації проходять перевірку її відповідності вимогам ДАК й оформленню. Наукові статті рецензуються членами редакційної колегії і рецензентами, які запрошуються головним редактором.

  Увага!  Редколегія залишає за собою право відбирати й редагувати статті, а також не мотивувати відмову від рекомендації до друку. 

 • Наукові статті іноземних авторів та одноосібні наукові статті докторів наук приймаються безкоштовно за умови їх відповідності профілю журналу, вимогам ДАК та надсилання електронного варіанта збірника.
 • Аспіранти, пошукувачі або випускники аспірантури без наукового ступеня разом із текстом статті мають подати коротку рецензію з рекомендацією до друку від наукового керівника.
 • Електронні копії „Слов’янського збірника” розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, а реферативні матеріали – в Українському реферативному журналі „Джерело”.